Građevinski tehničar

Građevinski tehničar radi na projektovanju i izgradnji drumskih saobraćajnica, tunela, mostova, vijadukta, železničkih pruga, aerodromskih pista, kao i pratećih objekata (benzinske pumpe, servisne stanice, parkinzi, garaže, signalizacija…).

Školovanje za ovo zanimanje traje 4 godine.

Radi u zatvorenom prostoru (projektni biro) ili na terenu, na gradilštu, pod različitim vremenskim uslovima. Odgovoran je za sprovodenje mera zaštite na radu.

Posao građevinskog tehničara podrazumeva svakodnevnu organizaciju i kontrolu poslova kako bi se izbegle poteškoće i zastoji u građenju, a pre svega ozlede i nesreće pri radu. Nihova uloga pri ovome je veoma bitna.

Građevinski tehničari moraju nacrtati mnoge pojedinosti, uputstva majstorima različitih struka prema kojima će oni graditi. Uz pomoć računara sve ovo je mnogo laše.
Građevinski tehničar je saradnik u projektovanju i građenju mostova, železnica, tunela, puteva, ulica, nadvožnjaka, velikih hala i dvorana, čeličnih i betonskih tornjeva, kula i žičara.

Posebni ciljevi obrazovanja ovog programa su osposobljavanje učenika:

• za izradu projektne dokumentacije,

• za izradu urbanističkih planova i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture,

• za obavljanje strutčnih poslova u telima uprave nadležnim za poslove stambeno-komunalnih delatnosti, uređenja prostora i zaštitu okoline,

• za stručno obavljanje poslova razrade tehnoloških elaborata u pripremi izvođenja objekata niskogradnje,

• za poslove kontrole, ispitivanja i atestiranja materijala i opreme u izgradnji objekata niskogradnje,

• za poslove provere nadzora nad izgradnjom objekata niskogradnje i drugo.

Odgovornosti gradevinskog tehnitara su:

• temeljno planiranje gradnje,

• biranje prikladnog zemljišta,

• priprema zemljišta za početak radova,

• obeležavanje zemljišta na kome će se vršiti gradnja,

• detaljna izrada projektne dokumentacije,

• određivanje dinamike i redosleda izvodenja radova,

• planiranje broja potrebnih radnika i količine materijala,

• svakodnevna organizacija i kontrola poslova kako bi se izbegle poteškoće i zastoji u građenju.

Po završenom školovanju mogu se zaposliti u građevinskim preduzećima ili nastaviti školovanje na građevinskom, arhitektonskom, kao i na drugim fakultetima i višim školama.
Ukoliko učenici žele da nastave školovanje i da studiraju, to mogu učniti na brojnim fakultetima i visokim školama strukovnih studija.

Perspektive građevinskog tehničara su velike kako u svetu, tako i u Srbiji i u bližoj budućnosti možemo očekivati ekspanziju građevinarstva iako jos uvek potražnja za radnicima ovog profila nije tako velika kao ni odziv radnika na oglase. Pri zapošljavanju se traži poznavanje rada na računaru i engleskog jezika.

Politehnička škola „Milutin Milanković“ Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za građevinskog tehničara,  a minimalan broj bodova potreban za upis bio je  57.01.

Изборник