Medicinska sestra – tehničar

Obrazovni profil medicinska sestra – tehnčar je kompleksno zanimanje. Za ovo zanimanje je neophodno duboko unutrašnje opredeljenje, savesnost, odgovornost, tehniča i manipulativna veština i kao i komunikativnost.

Učenici se osposobljavaju za:

praktičnu primenu teorijskih znanja;

sprovođenje postupaka prijema i otpusta bolesnika;

obavljanje zdravstvene nege bolesnika i medikamentoznog lečenja;

sprovodenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka;

sprovođenje primame, sekundame i tercijalne zdravstvene zaštite;

pružanje prve pomoći ugroženoj osobi.

Medicinska sestra-tehničar učestvuje:

• u izvođenju dijagnostičkih postupaka, sprovođenju terapije i nege bolesnika;

• destvuje i radi u timu i sarađuje sa svim stručnjacima uključenim u sve oblike promocije zdravlja, Iečenje i zdravstvene nege;

• sprovodi zdravstveno vaspitanje, edukaciju bolesnika i članova porodice;

• neguje komunikacione veštine;

• u svom radu, nezi i Iečnju bolesnika obavezno se pridržavaju etičkih principa;

• vodi potrebnu dokumentaciju.

Učenici tokom školovanja stiču znanja iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta, razvijaju veštine za rad u zdravstvu.
Na vežbama u vidu blok nastave učenici aktivno destvuju u radu, imaju mogućnost da demonstriraju i uvežbavaju veštine i stavove važne za medicinsku sestru-tehničara.
Tokom školovanja, učenici se osposobe da na svakom mestu u svakom trenutku pruže odgovarajuću pomoć bolesnima i ugroženima i pomognu im da se oporave.
Kroz praktičan rad učenici imaju priliku da nauče da tokom svog budućeg rada pomoć ne daju samo lekovima, već i lepim rečima, osmehom, strpljenjem, humanošću, jer sve to pomaže bržem ozdravljenju pacijenta.
Medicinska sestra-tehničar može da radi u: zdrvstvenim stanicama, ambulantama, bolnicama, hitnoj pomoći, u rehabilitacionim centrima i ustanovama preventivne zdravstvene zaštite.
Na poslu medicinska sestra-tehničar često puno stoji, dosta hoda, a sedeći obavlja administrativne poslove. Često se na svom poslu saginje i podiže bolesnike (okretanje nepokretnih bolesnika, premeštanje iz postelje na kolica i operacioni sto).
Radi u timu i stalno je u kontaktu sa Ijudima. Ostvaruje kontakte sa bolesnicima i  članovima njihovih porodica. U toku rada medicinska sestra-tehničar može biti izloten/a infekciji, zračenju i povredama zato je važno da primenjuje mere zaštite na poslu. Rade u dnevnim i noćnim smenama, nedeljom i praznicima.

Medicinske sestre-tehničari zapošljavaju se u:

• domovima zdravlja,

• bolnicama,

• klinikama,

• institutima,

• banjskim  lečilištima,

• službi hitne medicinske pomoći,

• staračkim domovima,

• dečijim vrtićima,

• rade kako u državnom, tako i u privatnom sektoru.

Učenici po završenom srednjem obrazovanju, nastavljaju dalje školovanje i upisuju: visoke zdravstvene škole stukovnih studija, medicinski fakultet, stomatološki fakultet, fakultet zdravstvene nege, defektoIoški fakultet, fakultet zaštite na radu, pedagoške fakultete, filozofski fakultet – grupe za psihologiju, pedagogiju…

Ako si human/a, ako voliš da pomažeš drugima, ako umeš da razumeš druge… Ako si spreman/a da naučiš da se nosiš sa ljudskim patnjama, da se sudočiš sa raznim povredama, da gledaš krv,često unakažena ljudska tela… Ako si vešt/a u komunikaciji sa drugima i spreman/a da to dalje unapreduješ… Ako si brz/a, pouzdan/a, stpljiv/a, saradljiv/a… Ako si spreman/a da svoj posao radiš sa puno Ijubavi… Onda je obrazovni profil medicinska sestra/tehničar pravi izbor za tebe!

Kada spasiš jedan život onda si heroj, kada spasiš hiljadu života onda si medicinska sestra-tehničar.

Medicinska škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 60 slobodnih mesta za medicinske sestre – tehničare, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je  83.32.

Изборник