Muzički saradnik

Muzički saradnik je osoba koje se bavi pripremanjem muzičke podloge u medijskom marketingu, muzičog uređenja i montaže radio i TV emisija, kao i serija i filmova. U direktnoj je vezi sa muzičkim urednikom i savetuje ga. Pruža podršku režiserima. Školovanje na ovom obrazovnom profilu u srednjoj muzičkoj školi traje četiri godine.

Zvanje muzičkog saradnika (muzički saradnik – teoretičar ili muzički saradnik – etnomuzikolog) stiče se izborom teoretskog smera u srednjim muzičkim školama. Muzički saradnik može raditi u pripremi muzičke podloge za reklame, filmove, radio i TV emisije. Sarađuje sa muzičkim urednikom; savetuje urednike ili režisere pri izboru muzike koja najviše odgovara njihovom delu ili zamisli. Može raditi i u predškolskim ustanovama kao stručni saradnik – tokom školovanja stiče znanja o dirigovanju i dečjem orkestru.

Glavni predmet je solfeđo. Od strtučnih predmeta tokom školovanja učenici će dobiti i potrebna znanja iz predmeta: teorija muzike, hor, sviranje horskih partitura, harmonija, istorija muzike, kontrapunkt, etnomuzikologija, muzički oblici, uvod u komponovanje i drugo.
Pored stručnih predmeta, učenici pohađaju nastavu i iz opšteobrazovnih predmeta: maternji jezik, engleski, II strani jezik, informatika, istorija sa istorijom kulture i civilizacije, biologija, sociologija, filozofija, psihologija, fizitko vaspitanje.

Pored obrazovno — vaspitnog rada, organizujemo mnogo koncerata, nastupe sa horom i orkestrom, putovanja, stručne ekskurzije, takmičenja i druženja.

Školovanje za ovaj obrazovni profil nudi sledeće uslove rada:

• Rad u malim grupama.

• Rad sa istaknutim pedagozima.

• Opremljena sala za javne nastupe.

• Mogućnost pevanja u horu škole.

• Organizovani odlasci na takmičenja iz oblasti teorije muzike.
Postoji mogućnost zapšljvanja u obdaništima kao stručno lice koje je zaduženo za detčiji hor i dirigovanje, kao i na radio i TV stanicama u svojstvu muzitkog urednika. Može se baviti montažom radio i TV emisija.

Uspešnim polaganjem maturskog ispita učenik stiče zvanje: muzičkog saradnika — teoretičara.
Nakon završene srednje muzike škole na teoretskom odseku, pružaju se razlitite mogućnosti za dalje školovanje. Učenici sa uspehom polažu prijemne ispite na muzičkim akademijama u Srbiji i u inostranstvu.
Smerovi na kojima mogu da nastave dalje muzičko obrazovanje su: muzička pedagogija, komponovanje, dirigovanje, muzikologija i etnomuzikologija.
Dalje školovanje je moguće nastaviti i na drugim fakultetima uz polaganje prijemnih ispita.
Posle završetka fakulteta, pruža im se mogućnost da budu saradnici u medijima i kulturnim institucijama, ili da se opredele za pedagoši rad.

Muzički si nadaren/a? Voliš muziku? Želiš da usavršiš svoja znanja i veštine iz oblasti muzičkog izvođaštva, muzičke teorije ili želiš da postanš dizajner zvuka? Želiš da si uvek okružen muzikom, kao i da ti ona bude životni poziv?Onda je muzički saradnik pravo zanimanje za tebe!

Muzička škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 16 slobodnih mesta za muzičkog saradnika.

Učenici koji žele da se upišu u muzičku školu rangiraju se na osnovu:

  • Uspeha na prijemnom ispitu
  • Uspeha u prethodnom školovanju (opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi i opšti uspeh iz tri poslednja završena razreda osnovne škole)

Učenici koji nemaju završenu muzičku školu rangiraju se na osnovu istih kriterijuma, osim što umesto bodova osvojenih na osnovu opšteg uspeha u muzičkoj školi, polažu ispit za nivo osnovne muzičke škole.

Изборник