Poslovni administrator

Nastavnim programom za obrazovni profil poslovni administrator, koji je uveden 2003. godine, predviđeni su predmeti kojima se stiču neophodna znanja iz oblasti prava, ekonomije i administracije. Takođe, znanja iz marketinga i menadžmenta preduzeća, kao i veštine planiranja i organizovanja poslovnih procesa. U školovanju ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje kroz učenje stranog jezika, rada na računaru, upotrebe različitih softvera itd.

Pored neophodnih stručnih znanja, praktične veštine, neophodne za obavlјanje administrativnih poslova učenici ovog profila stiču u okviru virtuelnog preduzeća za obuku.

U virtuelnim preduzećima se simuliraju poslovi nabavne, prodajne, knjigovodstvene i službe opšte pravnih poslova.

Obavlјajući poslove ovih službi učenici stiču praktična znanja i rutine neophodne za njihovo buduće zanimanje. Kroz simulaciju poslovanja učenici imaju priliku da povežu znanja stečena u okviru stručnih predmeta i na taj način dobiju celovitu sliku poslovanja preduzeća.

Poslovanje u virtuelnim preduzećima realizuje se u za to posebno opremlјenim učionicama. Učionice su opremlјene kancelarijskim nameštajem, kancelarijskom opremom i potrošnim materijalom, savremenim računarima i drugom opremom koja je neophodna za obavlјanje poslova. Časove obuke u virtuelnim preduzećima realizuju nastavnici koji su prethodno prošli posebnu obuku za rad ali i druge obimne obuke za primenu novih nastavnih metoda, objektivnog ocenjivanja, komunikacije i sl.

U trećem i četvrtom razredu, putem blok nastave, učenici imaju priliku da rade u preduzećima i tako u praksi provere stečena znanja i veštine.

Radno mesto poslovni administratori nalaze u malim i srednjim preduzećima koja se bave različitim privrednim delatnostima,kao i u vanprivrednim institucijama.

Školovanje u ovom obrazovnom profilu traje četiri godine.

Ekonomsko – trgovinska škola Kruševac je tokom školske 2019/2020. godine otvorila 30 slobodnih mesta za poslovne administratore, a minimalan broj bodova potreban za upis bio je 71,73.

Изборник